Help mee Gratis magazine
Het Longfonds in één adem - Duur: 01:20

Organisatie

Gezond leven, zelf regie nemen en medische doorbraken. Dat zijn de maatschappelijke effecten die het Longfonds wil bereiken voor mensen met een longziekte en iedereen die helaas nog een longziekte krijgt. We stellen onszelf concrete doelen waarvan we steeds goed in de gaten houden of we ze ook hebben bereikt. Zo nodig sturen we bij. Dat vraagt een verandering in denken en inrichting in onze organisatie.

We verleggen onze focus van activiteiten naar de maatschappelijke impact die we willen bereiken. We zetten hierbij de relatie centraal. We willen onze relaties nog beter leren kennen, zodat we echt relevant kunnen zijn.  We maken meer gebruik van kennis en kunde die in de regio aanwezig is en bundelen lokale kracht van vrijwilligers. 

Bestuur en toezicht
Bestuur en directie Longfonds

Michael Rutgers en Diena Halbertsma vormen met elkaar de directie. Zij leiden de werkorganisatie, ieder vanuit een eigen portefeuille:

  • Michael Rutgers: bestuurder en algemeen directeur, inclusief portefeuille wetenschappelijk onderzoek
  • Diena Halbertsma, directeur preventie, marketing en communicatie

 
Michael Rutgers

Michael Rutgers (1957) is bestuurder en algemeen directeur van het Longfonds en rapporteert aan de Raad van Toezicht. Hij woont in Amersfoort en heeft twee kinderen. Hij is naast zijn werk bezig met sport, film, literatuur en vrijwilligerswerk. ‘Er zijn veel dingen waar ik me druk over maak. Maar een van mijn grote passies is het voorkomen van roken bij kinderen en jongeren en het helpen om met roken te stoppen bij volwassenen. Ik wil echt heel graag bijdragen aan het verwijderen van dat gif uit ons leven. Dus eigenlijk wil ik mensen redden. Dat klinkt een beetje verheven, maar ik kan het niet anders benoemen. Ook wil ik graag wetenschappelijk onderzoek op internationaal niveau goed helpen organiseren, bijvoorbeeld naar het voorkomen van astma en het repareren van longen. Ik wil longziekten uitbannen en ik voel me één met mijn werk.’

Mijn focus: 'Ideeën bedenken, inspireren en energie brengen voor de mensen met wie ik samenwerk.'

Nevenfuncties
Secretaris Stichting Loterijacties Volksgezondheid
Bestuurder Stichting Huisvesting Huis voor de Gezondheid
Lid Bestuurdersgroep Huis voor de Gezondheid
Raad van Afgevaardigden ONVZ
Bestuurder Alliantie Nederland Rookvrij
Bestuurder Long Alliantie Nederland
Bestuurslid Nederlandse Longstichting
Voorzitter Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Een toelichting op het salaris van de directeur / bestuurder vindt u in onze Jaarrekening.

LinkedIn     Twitter     e-mail

 
Diena Halbertsma

Diena Halbertsma (1964) is binnen de directie verantwoordelijk voor de portefeuille preventie, marketing en communicatie. Zij woont in Zeewolde samen met haar man en twee zonen. In haar vrije tijd houdt ze van sportieve uitdagingen en leest en puzzelt ze graag. Zij is gefascineerd door menselijk gedrag. ‘Hoe kan je mensen bewegen tot gezond gedrag, tot begrip voor mensen met een longziekte of tot steun aan het Longfonds. Ik geloof vooral in het aanreiken van aantrekkelijke handelingsperspectieven en in het samen organiseren van kracht. Want alleen samen kunnen we grote maatschappelijke veranderingen zoals een rookvrije generatie en gezonde lucht voor iedereen realiseren.’

Mijn focus: mensen met elkaar verbinden, samenwerking stimuleren en kansen benutten zodat de doelen van het Longfonds gerealiseerd kunnen worden.

Nevenfuncties
Lid Raad van Toezicht Huidfonds

LinkedIn     e-mail

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op de bestuurder en de directie van het Longfonds.. De leden zetten zich onbezoldigd in. Een uitgebreide verantwoording leest u in ons Jaarverslag.

ERNO KLEIJNENBERG

Erno Kleijnenberg (1951) werkte zijn gehele loopbaan in de verzekeringen. De laatste 10 jaar als bestuursvoorzitter van ONVZ Zorgverzekeraar. Rode draad gedurende al die jaren was de zorg. Mijn focus: 'Het samenspel tussen aanbieders van zorg en de patienten. En hier is nog veel verbetering mogelijk.'

Nevenfuncties
Lid Raad van Commissarissen van VvAA
Voorzitter Raad van Commissarissen Translink
Lid Raad van Commissarissen Bovemij Schadeverzekeringsmaatschappij NV

Jaqueline Springvloet Dubbeld - van de Schraaf 

Jaqueline Springvloet Dubbeld - van de Schraaf (1975) woont samen met Hans in Goes. Met een stevige achtergrond als onderzoeker, manager en accountant in wetenschap en zorg, heeft zij nu haar eigen organisatieadviesbureau. 'De zorg verandert enorm, dat zie je terug in professionalisering en bedrijfsvoering. De combinatie van kennis van zorg, management en accountancy is van grote waarde, die wil ik ook bij het Longfonds inzetten.' Mijn focus: 'Ik wil investeren in relaties, samenwerking en kennis delen. Samen kracht organiseren!'

Nevenfuncties
Organisatieadviseur en trainer Springvloet Dubbeld Management, Advies, Training
Docent Nyenrode Business Universiteit
Lid Raad van Toezicht en voorzitter Auditcommissie Stichting Zuidwester
Examinator Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

PATRICIA HUIJBRECHTS

Patricia Huijbregts (1966) is getrouwd, moeder van een zoon en een dochter en woont in Woerden. In het dagelijks leven is zij lid van de Raad van Bestuur van Woonzorgcentra Haaglanden. Dit is een verpleeghuisinstelling voor ouderen en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Naast haar werk houdt zij van zingen: ‘Ik zing de lage alt partij in een vrouwensextet.’ Als lid van de Raad van Toezicht van het Longfonds wil zij graag een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland. 'Dat doe ik via mijn functie in het dagelijks leven, maar ik wil daarnaast ook mijn steentje bijdragen vanuit patiëntenperspectief. Mijn vader heeft COPD. Ik zie wat dat met hem doet en welke invloed het heeft op zijn dagelijks bestaan, en dat van mijn moeder. Mijn ervaring uit eerder werk bij patiëntenorganisaties kan ik nu inzetten voor het Longfonds.’ Mijn focus: ‘Kwaliteit van zorg en goede samenwerking tussen verschillende zorgverleners die bij de zorg en behandeling van een patiënt betrokken zijn.’

Nevenfuncties
Lid Raad van Bestuur Woonzorgcentra Haaglanden
Voorzitter Raad van Toezicht  Bevolkingsonderzoek Noord

JASMIJN VAN CAMPEN

Jasmijn van Campen is getrouwd, moeder van drie kinderen en woont in Den Haag. Na haar opleiding als longarts in het OLVG in Amsterdam, is zij een aantal jaren als longarts werkzaam geweest in het VUMC in Amsterdam. Hier heeft zij onder meer onderzoek gedaan naar pulmonale hypertensie. Sinds 2014 werk zij als longarts in het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag. Naast haar werkzaamheden als algemeen longarts zet ze zich in het bijzonder in voor patiënten met obstructieve longziekten en pulmonale hypertensie. Haar vrije tijd besteed ze graag met haar gezin en vrienden en ze houdt hierbij van skiën, lezen en koken. Mijn focus: 'Zorgen voor een medisch inhoudelijke en wetenschappelijk basis, educatie en zicht houden op de toekomstige ontwikkelingen zowel in als buiten de gezondheidszorg waar dit longpatienten betreft.'

Nevenfuncties
Longarts Haaglanden Medisch Centrum
Lid ondernemingsraad Haaglanden Medisch Centrum
Lid klachtencommissie Buddy Netwerk

Bert van Oostveen

Bert van Oostveen (1970) is vrijwel zijn gehele werkzame leven in de sport- en beweegsector. Op dit moment is hij directeur-bestuurder van Kenniscentrum Sport en Bewegen, een organisatie die kennis uit wetenschap en praktijk beschikbaar en toepasbaar maakt voor professionals en hen ondersteunt en adviseert bij complexe vraagstukken. Ook was hij onder meer directeur betaald voetbal en secretaris-generaal bij de KNVB, toernooidirecteur van het EK vrouwenvoetbal in 2017 en had hij tal van nevenfuncties. ”Vanuit al die professionele rollen weet ik als geen ander welke impact sport en bewegen op vitaliteit en gezondheid kunnen hebben. Daar komt bij dat ik in de privésfeer meermaals geconfronteerd ben met de nare effecten van longziekten. Daarom voel ik mij geroepen ook zelf een maatschappelijke bijdrage aan mogelijke oplossingen te leveren. Die twee aspecten komen in deze toezichthoudende rol mooi samen.” 

Nevenfuncties
Directeur-bestuurder Kenniscentrum Sport en Bewegen
Lid commussie O&F Nederlandse Sportraad

 
Peter-Willem van Lindenberg

Peter-Willem van Lindenberg (1980) woont met vrouw en drie dochters in het dorpje Kockengen. In zijn werk richt hij zich op het verbeteren van de prestaties van organisaties en het financieel gezond worden en blijven. Hij doet dit werk vanuit advies- en projectmanagementbureau Bisnez. Zijn ervaring met de zorgsector en fondsen komt voort uit de adviesopdrachten die hij in deze sector doet en zijn tijd bij stichting Hartekind waarvan hij 6 jaar voorzitter van het bestuur was. 

Mijn focus voor het Longfonds is om vanuit een soepel functionerende organisatie te komen tot innovatie, slim gebruik van data en aansprekende marketing.

Nevenfuncties
Algemeen directeur Bisnez
Lid Raad van Advies Hartekind
Voorzitter schoolbestuur De Wegwijzer

 
Organisatie
Statuten en reglementen

Het Longfonds kent statuten en reglementen voor de Raad van Toezicht en haar Auditcommissie

Beleidsplan

In ons meerjarenbeleidsplan beschrijven we onze doelen, beoogde resultaten, programma's en projecten. Ook beschrijven we hoe we de voortgang meten en evalueren. In al ons handelen staan de behoeften van mensen met een longziekte centraal. Daarom hebben zij ook een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van dit beleidsplan. Wij willen impact realiseren voor mensen met een longziekte en iedereen die helaas nog een longziekte krijgt. We stellen onszelf concrete doelen waarvan we steeds goed in de gaten houden of we ze ook hebben bereikt. Zo nodig sturen we onderweg bij.
Meerjarenbeleidsplan Longfonds 2019-2020

CAO en salaris

Het Longfonds heeft een eigen CAOEen toelichting op het salaris van de directeur / bestuurder vindt u in onze Jaarrekening.

Gedragscodes en richtlijnen

Het Longfonds hanteert onder meer een eigen Samenwerkingsbeleid bedrijven, een Gedragscode samenwerking met bedrijven, een Gedragscode Longfonds bedrijvennetwerk en het Beleggingsstatuut. Daarnaast onderschrijft het Longfonds codes en richtlijnen van branche-organisaties zoals:

Meedenkgroepen

We vinden het vanzelfsprekend dat ervaringsdeskundigen (mensen met een longziekte of hun naasten) altijd betrokken zijn bij wat we doen. Dit geldt ook voor het opstellen en uitvoeren van ons beleid. Naast een Raad van Toezicht zijn binnen het Longfonds Meedenkgroepen actief én statutair verankerd. De Meedenkgroepen bestaan uit ervaringsdeskundigen die op inhoud strategisch meedenken over de ontwikkelingen op het gebied van governance, preventie, wetenschappelijk onderzoek, zorg en vrijwilligers & patiëntparticipatie.

Meedenkgroep Governance

De Meedenkgroep Governance denkt mee en adviseert over onderwerpen die te maken hebben met de bestuurlijke kant van de organisatie. Denk hierbij aan statuten, reglementen, de benoeming van bestuurders en leden van de Raad van Toezicht. Leden: Dieuwke de Blaauw-Logcher, Marcel Cozijnsen, Michèle van Dorst, Jan van Hees, Anja van Herp, Jan Laan, Danny Vijsma en Menno Wagenaar.

E-mail: meedenkgroepen@longfonds.nl

Meedenkgroep Preventie

Longen hebben direct contact met stoffen in de lucht die gezondheidsschade veroorzaken (door roken, meeroken, fijnstof, roet en schimmels). We willen dat niemand ziek of zieker wordt door wat hij of zij inademt. Het Longfonds richt zich daarom in de preventie van longziekten op twee belangrijke speerpunten: Nederland rookvrij en gezonde lucht. De Meedenkgroep denkt mee en adviseert over de invulling van het preventiebeleid. Leden: Everdina Eilander, Sjoerd van Elsen, Ineke Grootemaat, Lex van Loon en Ton Pot. 

E-mail: meedenkgroepen@longfonds.nl

Meedenkgroep Wetenschappelijk Onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is de basis voor al ons werk. Zonder onderzoek staan ontwikkelingen stil. Het Longfonds stelt hieraan hoge eisen: we betrekken patiënten, we bevorderen de samenwerking tussen onderzoeksinstellingen en we willen onderzoek dat mensen en dieren zo min mogelijk belast. De Meedenkgroep denkt mee en adviseert over de invulling van het onderzoeksbeleid. Leden: Hester de Boer, Anne Leendertse, Jacqueline Otker, Helen Peters en Fina Piazza

E-mail: meedenkgroepen@longfonds.nl

Meedenkgroep Zorg

Een mens is meer dan zijn longen; het leven met een longziekte raakt alle aspecten van het dagelijks leven. Binnen het Longfonds werkt het team Zorg vanuit de opgehaalde, collectieve ervaringskennis van mensen met een longziekte. Dit  is ons unieke kracht. De werkzaamheden in het team Zorg zijn divers, maar altijd gericht op de longen. In de Meedenkgroep Zorg denken en ervaringsdeskundigen mee en adviseren over de verbetering van de longzorg. Deze beleidsperiode willen we meer aandacht geven aan (ouders van) kinderen met een longziekte en aan longpatiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Leden: Patricia van den Berg, Viona Boerefijn-Smets, Jos Donkers, Jos Fonck, Mark Hartevelt, Janny Hilbolling, Grietje Hoekman, Flip Homburg en Teun Schutte

E-mail: meedenkgroepen@longfonds.nl

Meedenkgroep Vrijwilligers & Patiëntparticipatie

In het beleidsplan van het Longfonds staat het verhogen van lokale impact centraal. De maatschappij verandert en het Longfonds wil vrijwilligers nog actiever betrekken in het bereiken van haar missie. Een ander belangrijk speerpunt van het Longfonds is patiëntparticipatie: het inbrengen en benutten van de ervaringsdeskundigheid van patiënten (en/of hun naasten) om de zorg te verbeteren. De Meedenkgroep denkt mee en adviseert over de invulling van het beleid ten aanzien van Vrijwilligers & Patiëntparticipatie. Speerpunten zijn de jaarlijkse collecte en lokale fondsenwerving, de inrichting van patiëntparticipatie en lokale activiteiten (voorlichting, belangenbehartiging en lotgenotencontact). Leden: Gerard Collin, Saskia ten Feld, Joop van Hoek, Benjamin Limahelu, Jetske Tammeling, Huib Vrijhoeven en Joop van der Willik.

E-mail: meedenkgroepen@longfonds.nl

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212