Doneer nu Gratis magazine
 

Privacyverklaring Longfonds

Het Longfonds respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt u op de hoogte hoe het Longfonds omgaat met uw gegevens. Onze websites zijn voorzien van herkenbare tekstuele en grafische kenmerken, waardoor u verzekerd kunt zijn van uw privacy. Let echter op voor misbruik of misleiding. Controleer het internetadres in uw internet browser bij het invullen van persoonsgegevens. De privacyverklaring is geldig voor alle websites in beheer van het Longfonds (zie disclaimer voor een opsomming hiervan).

Welke informatie kunt u hier vinden?
Welke gegevens kunnen worden vastgelegd?
Persoonsgegevens

Het Longfonds kan uw persoonsgegevens gebruiken om u in de toekomst te informeren over voor u relevante ontwikkelingen rond het Longfonds en fondsenwervende activiteiten. Alle gegevens zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens met meldingsnummers 1652417 en 1652405. Onze Functionaris Gegevensbescherming is de heer R. Pool, aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer FG009758. 

Uitgangspunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat er niet meer persoonsgegevens van u worden verzameld dan strikt noodzakelijk is. Bovendien stelt het Longfonds alles in het werk om ervoor te zorgen dat we alleen die persoonsgegevens van u verzamelen die voor het uitvoeren van onze activiteiten noodzakelijk zijn en gaan we nauwkeurig met uw persoonsgegevens om.

Afhankelijk van de diensten en functies die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • IBAN
 • Geboortedatum
 • Informatie over uw machtiging (frequentie en hoogte bedrag)
 • Welke brochures, producten of informatie u heeft aangevraagd
 • Informatie uit enquêtes
   

Ook kunnen wij bijzondere persoonsgegevens van u verwerken. Het betreft dan gegevens over de gezondheid. Bijvoorbeeld als u meewerkt aan een interview in ons magazine of een formulier invult op één van onze websites of via een vragenlijst van dezorgvraag.nl waarbij u over uw longziekte vertelt. Uiteraard verwerken wij deze bijzondere persoonsgegevens alleen wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verwerken van deze gegevens.

Aangezien persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor een bepaald doel, willen wij hieronder graag duidelijk maken wat de doeleinden zijn waarvoor het Longfonds uw persoonsgegevens verzamelt:

 • Afhandelen van uw betaling
 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of voorlichtingsmateriaal
 • Om u gericht en persoonlijk te informeren over voor u relevante thema's
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u verder te helpen als u vragen heeft
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u uit te nodigen voor evenementen
 • Ophalen en inbrengen van patiëntperspectief en patiëntervaringen
   

Daarnaast kunnen wij uw gegevens verwerken die u online met ons deelt. Denk bijvoorbeeld aan het tekenen van een petitie, het aanmaken van een online actiepagina of opens en clicks in onze nieuwsbrief. Hierdoor kunnen we u gerichte en relevante informatie aanbieden en proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw interesses.

De grondslagen waarop uw gegevens worden verzameld zijn:

 • U heeft toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens die u ons heeft verstrekt.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan of deelneemt aan een actie.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een voor het Longfonds gerechtvaardigd belang. Een voorbeeld hiervan is het opslaan van uw contactgeschiedenis met ons om u zodoende gerichte aanbiedingen en service te kunnen bieden.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht. Bijvoorbeeld de wettelijke bewaarplicht van de fiscus kan een reden zijn om bepaalde gegevens te bewaren.
   
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Longfonds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u ons verzoekt om u via bepaalde kanalen niet meer te benaderen, zullen wij uw gegevens langer bewaren. Zo kunnen we borgen dat we ook in de toekomst aan uw verzoek kunnen blijven voldoen. Uw gegevens worden dan uitgesloten van nieuwe campagnes en contactmomenten. 

Het Longfonds is een door het CBF erkend goed doel. We zijn lid van de branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA en ondersteunen de gedragscodes van de branchevereniging, waaronder het Privacy Waarborg-keurmerk. Het Longfonds werkt alleen met partijen die Postfilter en het Bel-me-niet Register in acht nemen.

Niet-persoonsgegevens

Dit zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. Het Longfonds verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van het Longfonds gebruiken. 

Privacy van minderjarigen

Het Longfonds stelt alles in het werk om de privacy van minderjarigen te beschermen. Binnen de websites van het Longfonds vallen ook zij onder het reguliere privacybeleid. We geven echter het advies aan de ouders en voogden om de internetactiviteiten van kinderen te reguleren.

Koppelingen naar andere websites (niet beheerd door Longfonds)

De websites van het Longfonds kunnen verwijzingen bevatten naar websites van derden. De privacyverklaring heeft geen betrekking op deze gerefereerde websites. Het Longfonds zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijke privacybeleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd opgaat. Er worden echter geen persoonsgegevens verstuurd naar andere websites.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Longfonds verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van het delen van persoonsgegevens met derden is het verstrekken van adresgegevens aan een postverwerker om u post te kunnen sturen. Ook maakt Longfonds gebruik van het betaalplatform CM om donaties na een sms mogelijk te maken. 

Met derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Zo zorgen wij dat onze verwerkers een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens hanteren.

Gegevens inzien, aanpassen of vergeten worden

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of vergeten te worden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Longfonds. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, vergetelheid en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar service@longfonds.nl. Uiteraard kunt u uw verzoek ook per brief sturen:

Het Longfonds
Postbus 627
3800 AP Amersfoort

Stuur met uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zo kunnen we uw identiteit verifiëren. Vergeet niet om op de kopie uw pasfoto en BSN af te schermen. Dit ter bescherming van uw privacy. Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst met ons hebt gehad zoals een machtiging of een schenkingsakte. De Belastingdienst vereist dat wij die overeenkomsten 7 jaar bewaren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek. Wij zullen voor zover mogelijk eventuele wijzigingen doorgeven aan derden. 

Het Longfonds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kunt u hier doen.

Keuzemogelijkheden

U kunt ervoor kiezen om uw gegevens beschikbaar te stellen, zodat wij u op de hoogte te houden van diverse informatie. Bij het invullen van formulieren of bestellingen op de sites van het Longfonds waar ook een emailadres kan worden ingevuld, zal expliciet worden gevraagd of u het Longfonds hiervoor machtigt. U kunt tevens te allen tijde aangeven om de toestemming op te heffen voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kunt u dit melden bij het Longfonds.

Abonnementservice/ nieuwsberichten (aanmelden/afmelden)

Bij sommige onderdelen is er de mogelijkheid om u te abonneren op nieuwsbrieven op een specifiek kennisgebied of over bepaalde informatie. Het aanmelden gebeurt via het opt-in principe, wat inhoudt dat het Longfonds u nooit ongevraagd boodschappen zal verzenden, tenzij u vooraf toestemming geeft. Dit aanmelden gaat door middel van diverse kanalen van het Longfonds (websites, lidmaatschapsformulier, e-mail, etc.). Indien er sprake is van een donatie, gebruiken wij uw mailadres om u hierover te informeren. 24 maanden na uw laatste donatie zullen wij u hierover niet meer digitaal benaderen. Tussentijds afmelden kan uiteraard altijd. 

Abonnementenservice of nieuwsbrief kunt u per abonnement opzeggen door de abonnementsinformatie te volgen die onderaan in de berichten staan. Ook kunt u contact opnemen met het Longfonds.

Contact met relaties

Als u zich aanmeldt als relatie van het Longfonds leggen we de door u opgegeven persoonsgegevens vast in onze administratie. Nieuwe relaties ontvangen van het Longfonds per post, via e-mail, telefoon of sms een welkomstbericht. Het Longfonds informeert haar relaties over campagnes, projecten en onderzoek per e-mail, post en/ of telefoon. Het Longfonds is voor haar inkomsten voornamelijk afhankelijk van donaties. Het Longfonds benadert haar relaties daarom actief met verzoeken om donaties.

Onze administratie bevat ook persoonsgegevens van relaties die geen lid of donateur zijn. Een relatie is een persoon die bekend is bij het Longfonds, bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatie-aanvraag.

Bij het aanschrijven via post van mogelijke relaties controleren we het ingezette adresbestand vooraf op meldingen in het Postfilter. Indien u geen post van het Longfonds wilt ontvangen, kunt u dit laten weten per e-mail via service@longfonds.nl. Het Longfonds zet ook telemarketing in om donateurs en relaties te vragen ons financieel te steunen en om hen te informeren. Het Longfonds werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij het telefonisch werven van nieuwe donateurs controleren we het ingezette adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet Register. Als u heeft aangegeven niet meer gebeld te willen worden door het Longfonds, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer op het door u opgegeven telefoonnummer. Als u ook niet meer gebeld wilt worden door andere partijen, dan geven wij het door u opgegeven telefoonnummer door aan het Bel-me-niet Register. U kunt zich ook zelf aanmelden via de website www.bel-me-niet.nl.

Veiligheid

Het Longfonds zal alles in het werk stellen om de beveiliging van uw gegevens optimaal te garanderen. De toegang tot uw persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie.

Het Longfonds heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Onze donatiepagina beveiligt daarom ook uw betaalgegevens door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Dat is een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Als u op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient uw browser u te melden dat u op een veilige site bent.

Het Longfonds gebruikt SSL om gevoelige informatie online te beschermen en beschermt gebruikersinformatie ook offline. Al uw gegevens, dus niet alleen de gevoelige informatie zoals betaalgegevens, zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten (bijvoorbeeld onze administratieve medewerkers), hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

Cookies

Een cookie is een databestand dat een website op de harde schijf van uw computer zet, wanneer u deze website bezoekt. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-identificatie code, die de website gebruikt om de pagina’s die u bezoekt te traceren. Het Longfonds maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren.

Op Longfonds.nl kunt u zelf bepalen welke cookies u goedkeurt. In de footer onderaan elke webpagina staat een link naar 'cookie-instellingen'. U kunt hiermee zelf uw persoonlijke instellingen wijzigen. U bepaalt zelf welke cookies u wel of niet aanzet. De functionele cookies kunt u niet uitzetten. Deze zijn noodzakelijk om de website naar behoren te laten functioneren.

Het Longfonds maakt op haar website gebruik van cookies met de volgende doelen:

 1. Functioneel: Cookies die er voor zorgen dat deze website naar behoren functioneert
 2. Vermakkelijking van ervaring:  Cookies voor social media en anonieme tracking om de gebruikservaring te verbeteren 
 3. Advertentiecookies: Tracking interesses en gedrag voor passende content en advertenties
 4. Social media cookies: Wij maken gebruik van social media cookies zodat u de inhoud van onze website kunt delen via onze social media kanalen. Daarnaast kunnen deze cookies uw website gedrag monitoren en gebruiken social media kanalen deze informatie voor profiling en tracking van bezoekers.
   

Lijst met cookies Longfonds.nl

 • Clentry_id
 • Clentry_email
 • LFP
 • visited_tags
 • acceptedCookies
 • LongfondsAction2Closed
 • LongfondsAction2LastClosed
 • SeenSurveyPopup
 • PollTimesShown<datum> (kunnen er meerdere zijn, bij elke nieuwe popup een nieuw cookie)
 • has_js
 • FromFacebook
 • Hotjar
 • VWO
 • Google Analytics
Personaliseren

Het Longfonds maakt voor haar website gebruik van het zogenaamde retargeting. We gebruiken deze techniek om het online aanbod voor u interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes, doelen en producten van het Longfonds op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Het Longfonds is ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die voor de gebruiker niet relevant zijn. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina's van partners gebeurt met behulp van zogenoemde cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig geanonimiseerd. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld.

Contact

Het Longfonds is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur (033) 43 41 212.

Longfonds
Postbus 627
3800 AP Amersfoort
Bezoekadres: Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort 

(033) 43 41 212
service@longfonds.nl 
K.v.K. Gooi en Eemland nr. 40506839

Wijzigingen

Het Longfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212