Doneer nu Gratis magazine
 

Privacy verklaring Longfonds

Het Longfonds respecteert uw privacy en stelt alles in het werk deze te beschermen. Deze privacyverklaring stelt u op de hoogte hoe het Longfonds omgaat met uw gegevens. Onze websites zijn voorzien van herkenbare tekstuele en grafische kenmerken, waardoor u verzekerd kunt zijn van uw privacy. Let echter op voor misbruik of misleiding. Controleer het internet adres in uw internet browser bij het invullen van persoonsgegevens. De privacyverklaring is geldig voor alle websites in beheer van het Longfonds.

Welke informatie kunt u hier vinden?
Welke gegevens kunnen worden vastgelegd?

Persoonsgegevens
Het Longfonds kan uw persoonsgegevens gebruiken om u in de toekomst te informeren over voor u relevante ontwikkelingen rond het Longfonds en fondsenwervende activiteiten. Alle gegevens zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens met meldingsnummers 1652417 en 1652405.

Uitgangspunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat er niet meer persoonsgegevens van u worden verzameld dan strikt noodzakelijk is. Bovendien stelt het Longfonds alles in het werk om ervoor te zorgen dat we alleen die persoonsgegevens van u verzamelen die voor het uitvoeren van onze activiteiten noodzakelijk zijn en gaan we nauwkeurig met uw persoonsgegevens om.

Afhankelijk van de diensten en functies die u op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • IBAN
 • Geboortedatum
 • Informatie over uw machtiging (frequentie en hoogte bedrag)
 • Welke brochures, producten of informatie u heeft aangevraagd
 • Informatie uit enquêtes
   

Ook kunnen wij bijzondere persoonsgegevens van u verwerken. Het betreft dan gegevens over de gezondheid. Bijvoorbeeld als u meewerkt aan een interview in ons magazine of op onze website, waarbij u over uw longziekte vertelt. Uiteraard verwerken wij deze bijzondere persoonsgegevens alleen wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het verwerken van deze gegevens.

Aangezien persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor een bepaald doel, willen wij hieronder graag duidelijk maken wat de doeleneinden zijn waarvoor het Longfonds uw persoonsgegevens verzamelt:

 • Afhandelen van uw betaling
 • Verzending van onze nieuwsbrief en/of voorlichtingsmateriaal
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of u verder te helpen als u vragen heeft
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om u uit te nodigen voor evenementen
 • Ophalen en inbrengen van patiëntperspectief en patiëntervaringen
   

De grondslagen waarop uw gegevens worden verzameld zijn:

 • U heeft toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens die u ons heeft verstrekt.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, wanneer u een overeenkomst met ons bent aangegaan of deelneemt aan een actie.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een voor het Longfonds gerechtvaardigd belang. Een voorbeeld hiervan is het opslaan van uw contactgeschiedenis met ons om u zodoende gerichte aanbiedingen en service te kunnen bieden.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht. Bijvoorbeeld de wettelijke bewaarplicht van de fiscus kan een reden zijn om bepaalde gegevens te bewaren.
   

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Longfonds bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Het Longfonds is een door het CBF erkend goed doel. We zijn lid van de branchevereniging voor dialoogmarketing DDMA en ondersteunen de gedragscodes van de branchevereniging, waaronder het Privacy Waarborg-keurmerk. Het Longfonds werkt alleen met partijen die Postfilter en het Bel-me-niet Register in acht nemen.

Niet-persoonsgegevens
Dit zijn gegevens over het gebruik van de site en diensten die niet gebonden zijn aan een bepaalde persoonlijke identiteit. Het Longfonds verzamelt en analyseert niet-persoonsgegevens om te evalueren hoe bezoekers de websites van het Longfonds gebruiken. 

Privacy van minderjarigen

Het Longfonds stelt alles in het werk om de privacy van minderjarigen te beschermen. Binnen de websites van het Longfonds vallen ook zij onder het reguliere privacy beleid. We geven echter het advies aan de ouders en voogden om de internetactiviteiten van kinderen te reguleren.

Koppelingen naar andere websites (niet beheerd door Longfonds)

De websites van het Longfonds kunnen verwijzingen bevatten naar websites van derden. De privacy verklaring heeft geen betrekking op deze gerefereerde websites. Het Longfonds zal alles doen om alleen verwijzingen op te nemen naar websites waar een deugdelijke privacy beleid is, maar kan niet garanderen dat dit altijd opgaat. Er worden echter geen persoonsgegevens verstuurd naar andere websites.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Longfonds verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld van het delen van persoonsgegevens met derden is het verstrekken van adresgegevens aan een postverwerker om u post te kunnen sturen.

Met derden die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Zo zorgen wij dat onze verwerkers een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens hanteren.

Gegevens inzien, aanpassen of vergeten worden

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of vergeten te worden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door het Longfonds. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, vergetelheid en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar service@longfonds.nl. Uiteraard kunt u uw verzoek ook per brief sturen:

Het Longfonds
Postbus 627
3800 AP Amersfoort

Stuur met uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs mee, zo kunnen we uw identiteit verifiëren. Vergeet niet om op de kopie uw pasfoto en BSN af te schermen. Dit ter bescherming van uw privacy. Niet in alle gevallen kunnen wij uw verzoek voor verwijdering uitvoeren. Bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst met ons hebt gehad zoals een machtiging of een schenkingsakte. De Belastingdienst vereist dat wij die overeenkomsten 7 jaar bewaren.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Het Longfonds wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kunt u hier doen.

Keuzemogelijkheden

U kunt ervoor kiezen om uw gegevens beschikbaar te stellen, zodat wij u op de hoogte te houden van diverse informatie. Bij het invullen van formulieren of bestellingen op de sites van het Longfonds waar ook een emailadres kan worden ingevuld, zal expliciet worden gevraagd of u het Longfonds hiervoor machtigt. U kunt tevens te allen tijde aangeven om de toestemming op te heffen voor het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kunt u dit melden bij het Longfonds.

Abonnementservice / nieuwsberichten (aanmelden/afmelden)

Bij sommige onderdelen is er de mogelijkheid om u te abonneren op nieuwsbrieven op een specifiek kennisgebied of over bepaalde informatie. Het aanmelden gebeurt via het opt-in principe, wat inhoudt dat het Longfonds u nooit ongevraagd boodschappen zal verzenden, tenzij u vooraf toestemming geeft. Dit aanmelden gaat door middel van diverse kanalen van het Longfonds (websites, lidmaatschapsformulier, e-mail, etc.). 

Abonnementenservice of nieuwsbrief kunt u per abonnement opzeggen door de abonnementsinformatie te volgen die onderaan in de berichten staan. Ook kunt u contact opnemen met het Longfonds.

Contact met relaties

Als u zich aanmeldt als relatie van het Longfonds leggen we de door u opgegeven persoonsgegevens vast in onze administratie. Nieuwe relaties ontvangen van het Longfonds per post, via e-mail, telefoon of sms een welkomstbericht. Het Longfonds informeert haar relaties over campagnes, projecten en onderzoek per e-mail, post en/of telefoon. Het Longfonds is voor haar inkomsten voornamelijk afhankelijk van donaties. Het Longfonds benadert haar relaties daarom actief met verzoeken om donaties.

Onze administratie bevat ook persoonsgegevens van relaties die geen lid of donateur zijn. Een relatie is een persoon die bekend is bij het Longfonds, bijvoorbeeld door deelname aan een campagne, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag.

Bij het aanschrijven via post van mogelijke relaties controleren we het ingezette adresbestand vooraf op meldingen in het Postfilter. Indien u geen post van het Longfonds wilt ontvangen, kunt u dit laten weten per e-mail via service@longfonds.nl. Het Longfonds zet ook telemarketing in om donateurs en relaties te vragen ons financieel te steunen en om hen te informeren. Het Longfonds werkt hierbij binnen de wettelijke kaders van de Telecommunicatiewet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bij het telefonisch werven van nieuwe donateurs controleren we het ingezette adresbestand vooraf altijd op meldingen in het Bel-me-niet Register. Als u heeft aangegeven niet meer gebeld te willen worden door het Longfonds, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij u niet meer op het door u opgegeven telefoonnummer. Als u ook niet meer gebeld wilt worden door andere partijen, dan geven wij het door u opgegeven telefoonnummer door aan het Bel-me-niet Register. U kunt zich ook zelf aanmelden via de website www.bel-me-niet.nl.

Veiligheid

Het Longfonds zal alles in het werk stellen om de beveiliging van uw gegevens optimaal te garanderen. De toegang tot uw persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie.

Het Longfonds heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Onze donatiepagina beveiligt daarom ook uw betaalgegevens door het gebruik van Secure Sockets Layer (SSL). Dat is een protocol dat privacy voor communicatie op het internet garandeert en dat is ontworpen om afluisteren, inmenging of vervalsing van berichten te voorkomen. Als u op een beveiligde pagina zoals ons donatieformulier bent, dan dient uw browser u te melden dat u op een veilige site bent.

Het Longfonds gebruikt SSL om gevoelige informatie online te beschermen en beschermt gebruikersinformatie ook offline. Al uw gegevens, dus niet alleen de gevoelige informatie zoals betaalgegevens, zijn beperkt toegankelijk. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak te verrichten (bijvoorbeeld onze administratieve medewerkers), hebben toegang tot deze persoonlijke gegevens.

Cookies

Een cookie is een databestand dat een website op de harde schijf van uw computer zet, wanneer u deze website bezoekt. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, zoals een gebruikers-identificatie code, die de website gebruikt om de pagina’s die u bezoekt te traceren. Het Longfonds maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken inhoud via social media te delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren.

De meeste internet browsers accepteren het gebruik van cookies automatisch. U kunt uw browser instellingen aanpassen, zodat u een waarschuwing krijgt voordat u een cookie accepteert, of u kunt alle cookies weigeren.

Het Longfonds maakt op haar website gebruik van cookies met de volgende drie doelen:

 1. Functioneel: om het inloggen op en navigeren door de website mogelijk te maken. Ook wanneer u een pagina via social media deelt, wordt gebruikgemaakt van een cookie. Dit zijn tijdelijke cookies die verlopen aan het einde van de browsersessie. Voorbeeld: u logt in en wilt ingelogd blijven bij het bekijken van verschillende pagina’s op de website. De informatie die in deze cookie wordt vastgelegd, wordt niet aan derden verstrekt. Deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen.
 2. Personalisatie / optimalisatie: om op basis van uw surfgedrag voor u relevante pagina’s te tonen. Dit kan relevante informatie zijn over Longfonds producten en diensten op websites van derden. Het Longfonds gebruikt ook cookies om verschillende pagina’s naast elkaar te testen, zo kan de website zo optimaal mogelijk worden ingericht. Deze cookie wordt bij bezoek aan longfonds.nl geplaatst op de browser van de bezoeker en krijgt een uniek nummer mee. Dit nummer kan worden herkend waardoor het Longfonds passende informatie kan tonen op de website waar de gebruiker zich op dat moment bevindt. De informatie die in deze cookie wordt vastgelegd, wordt niet aan derden verstrekt. Deze wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen.
 3. Analyse: om het gebruik van de website te meten en analyseren. Voorbeeld: meten van aantal bezoekers van een pagina. Deze informatie is altijd anoniem, dus welke pagina u bezoekt is niet herleidbaar. De website maakt hiervoor gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc.. Google Analytics maakt gebruik van cookies die informatie verzamelen over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres). Deze informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om te rapporteren over de websiteactiviteit aan website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze informatie wordt alleen in de browser van de bezoeker opgeslagen.
   

Lijst met cookies Longfonds.nl

 • Clentry_id
 • Clentry_email
 • LFP
 • visited_tags
 • acceptedCookies
 • LongfondsAction2Closed
 • LongfondsAction2LastClosed
 • SeenSurveyPopup
 • PollTimesShown<datum> (kunnen er meerdere zijn, bij elke nieuwe popup een nieuw cookie)
 • has_js
 • FromFacebook
 • Hotjar
 • VWO
 • Google Analytics
   
Personaliseren

Het Longfonds maakt voor haar website gebruik van het zogenaamde retargeting. We gebruiken deze techniek om het online aanbod voor u interessanter te maken. Zo is het mogelijk om internetgebruikers die al eerder interesse hebben getoond in campagnes, doelen en producten van het Longfonds op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Het Longfonds is ervan overtuigd dat het weergeven van gepersonaliseerde reclame-uitingen voor de internetgebruiker interessanter is dan reclame-uitingen die voor de gebruiker niet relevant zijn. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina's van partners gebeurt met behulp van zogenoemde cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag. Deze vorm van reclame gebeurt volledig geanonimiseerd. Er worden geen privacygerelateerde gegevens opgeslagen en er worden ook geen gebruiksprofielen aan uw privacygerelateerde gegevens gekoppeld.

Contact

Het Longfonds is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur (033) 43 41 212.

Longfonds
Postbus 627
3800 AP Amersfoort
Bezoekadres: Stationsplein 127 3818 LE Amersfoort 

(033) 43 41 212
service@longfonds.nl 
K.v.K. Gooi en Eemland nr. 40506839

Wijzigingen

Het Longfonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig deze tekst op de website.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212
E-mail
Stel uw vraag via email service@longfonds.nl