Disclaimer

Iedere gebruiker, die de websites van Longfonds* gebruikt - voor welke doeleinden dan ook - stemt in met het onderstaande. Longfonds behoudt zich het recht voor om een gebruiker de diensten van Longfonds te weigeren of te ontnemen. Longfonds besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar websites, waarbij benodigde updates van informatie zo snel mogelijk worden doorgevoerd om de meest actuele stand van zaken weer te geven. Desalniettemin is het mogelijk, dat er in zowel de websites van Longfonds, als de aan deze websites gelieerde sites, onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen.

Aansprakelijkheid

Longfonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze gegevens en informatie. Longfonds aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies, gederfde winst of gederfde levensvreugde welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Het downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Terug naar boven

Persoonsgegevens en privacy

Longfonds legt je gegevens vast. Zo kunnen we je informeren over voor jou interessante ontwikkelingen van Longfonds en verwante activiteiten. Je gegevens worden niet verstrekt aan derden. Longfonds is gehouden aan de privacywetgeving. Wil je meer weten over het vastleggen van jouw gegevens en hoe wij hiermee omgaan, lees dan onze privacyverklaring.

Terug naar boven

Verwijzingen van Longfonds

Andere websites zijn slechts opgenomen ter informatie en gemak van de bezoekers van de Longfonds websites. Longfonds geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor schade welke direct dan wel indirect voortkomt uit het gebruik van de informatie op deze sites, op welke wijze dan ook.

Terug naar boven

Verwijzingen/koppelingen naar Longfonds

Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar de sites van Longfonds, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • Een site mag niet de schijn wekken dat Longfonds de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt.
  • De site van Longfonds mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames).
  • Een site mag een link naar Longfonds maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren.
  • Een site mag op geen enkele manier het Longfonds logo gebruiken.
  • Een site mag niet onjuiste informatie over Longfonds en haar producten en diensten geven.
  • Een site mag niet inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.    Terug naar boven

Gebruikersforums

Longfonds biedt ook op internet ruimte om van elkaar te leren, om ervaringen te delen en tips uit te wisselen in de vorm van een gebruikersforum op www.longforum.nl (hierna te noemen: Longforum) en www.postcovidnl.nl (hierna te noemen forum PostCovid NL). Deze ontmoetingsplekken zijn niet alleen bestemd voor wie zelf een longziekte heeft, maar ook voor partners, familie of vrienden. Voor het Longforum en het forum PostCovid NL gelden specifieke huisregels. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount aanvaard je de inhoud van de huisregels en de toepassing van deze disclaimer.

Het beheer van het Longforum en het forum PostCovid NL wordt verzorgd door vrijwilligers en medewerkers van Longfonds. Longfonds en de door Longfonds aangewezen vrijwilligers kunnen te allen tijde naar eigen inzicht, berichten verwijderen waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal, of onjuiste informatie wordt weergegeven of die promotionele dan wel commerciële teksten bevatten.

Op het Longforum en het forum PostCovid NL kunnen (long)artsen actief zijn om vanuit hun deskundigheid vragen te beantwoorden. Zij doen dit op persoonlijke titel en geven geen individuele (behandel)adviezen namens Longfonds. Voor inhoudelijke medische vragen dien je te allen tijde je huisarts of behandeld specialist te raadplegen.

Longfonds is niet verantwoordelijk voor de door gebruikers, (senior)moderators, longartsen of andere betrokkenen geplaatste berichten op het Longforum dan wel het forum PostCovid NL. Longfonds staat niet in voor de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van enig door derden geschreven bericht en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een bericht of in een bericht gegeven (medisch) advies. Berichten bevatten de mening van de auteur van het bericht, niet noodzakelijkerwijs de mening van Longfonds of enig ander forumgebruiker.

Longfonds en/of de vrijwilligers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van gegevens en/of informatie via een gebruikersforum.

Terug naar boven

Auteursrecht

Longfonds spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Longfonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voorzover Longfonds beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Longfonds deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel. De Longfonds websites, alsmede de websites naar welke middels de Longfonds websites worden verwezen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Terug naar boven

E-mail

E-mails verzonden door Longfonds

De inhoud van e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming is verboden. Longfonds staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Indien je dit bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij je contact op te nemen met de verzender ervan en het bericht te verwijderen uit uw bestanden.

E-mails ontvangen door Longfonds

Wij adviseren je geen vertrouwelijke (medische) informatie per e-mail naar Longfonds te sturen. Ontvangt Longfonds alsnog e-mails met vertrouwelijke informatie, dan worden deze na afhandeling meteen vernietigd. Hierop is één uitzondering: vertrouwelijke e-mails bestemd en afgehandeld door medewerkers van de Advieslijn worden 1,5 tot 2 jaar bewaard in een digitale map die alleen toegankelijk is voor medewerkers van de Advieslijn. Na 1,5 tot 2 jaar vernietigt het hoofd van de Advieslijn deze e-mails.

Terug naar boven

Advieslijn

Voor informatie, advies en coaching kun je terecht bij de Advieslijn. De Advieslijn bestaat niet uit artsen en geeft geen medisch adviezen en geen individuele behandeladviezen. Voor inhoudelijke medische vragen dien je te allen tijde een arts te raadplegen.

Longfonds staat niet in voor de juistheid van de door de Advieslijn verstrekte informatie of gegeven adviezen. Longfonds aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden in de gegeven informatie of adviezen.

Terug naar boven