Onnodig wisselen van medicijnen

Als je medicijnen gebruikt voor je longziekte, heb je vast wel eens een ander merk of soort medicijnen gekregen. Longfonds wil dat mensen met een longziekte niet meer onverwachts hoeven te wisselen van merk medicijn en inhalator.

Medicijnen

Van de apotheek een ander medicijn meekrijgen dan je gewend bent. Dat is voor veel mensen met een chronische ziekte een bekend probleem met vervelende gevolgen.

Leidraad verantwoord wisselen

In april 2022 zijn er nieuwe werkafspraken gemaakt over verantwoord wisselen van medicijnen. Het gaat hierbij om het verantwoord wisselen van medicijnen met dezelfde werkzame stof, sterkte, toedieningsvorm en afgiftepatroon. De nieuwe afspraken moeten een einde maken aan de onduidelijkheid. Ook moeten ze leiden tot veilig, doeltreffend en betaalbaar medicijngebruik.

De afspraken borgen vanaf nu de voorspelbaarheid en begeleiding van patiënten bij het wisselen van medicijnen. Het onbeperkt wisselen van medicijnen wordt tegengegaan. De wisselingen die wel mogelijk zijn, worden goed begeleid. Ook over het niet-wisselen, bijvoorbeeld bij medische noodzaak, zijn heldere afspraken gemaakt.

Aanvullend op de leidraad zijn afspraken gemaakt rondom inhalatiemedicijnen. Deze afspraken zijn op 5 september 2023 vastgelegd. Longfonds is hierbij nauw betrokken geweest. Lees meer hierover op Nieuwe afspraken voorkomen het onnodig wisselen van inhalatiemedicijnen | Longfonds

Afspraken in de praktijk

De nieuwe werkafspraken zijn beschreven in de leidraad ‘verantwoord wisselen van medicijnen’. en het addendum. Beiden zijn praktisch handvatten voor alle betrokken partijen en professionals hoe in de dagelijkse praktijk medicijnen verantwoord gewisseld kunnen worden.

De komende periode worden de afspraken uitgewerkt in de praktijk. Daarnaast gaan betrokken partijen een gezamenlijke monitorings- en evaluatiestructuur inrichten om de effecten van de werkafspraken te monitoren, en indien nodig bij te sturen.

In overleg

De werkafspraken zijn het resultaat van overleg tussen Patiëntenfederatie Nederland, Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Apothekersorganisatie KNMP en Zorgverzekeraars Nederland. Longfonds was intensief betrokken bij de gesprekken die zijn gevoerd over het vastleggen van deze afspraken in de leidraad verantwoord wisselen van medicijnen.

Wat kun je zelf doen? Stappenplan en voorbeeldbrief

Longfonds doet zijn uiterste best om het onnodig wisselen van medicijnen aan banden te leggen. Je arts kan zo nodig, als hij wil benadrukken dat alleen het voorgeschreven medicijn geleverd wordt, ‘medische noodzaak’ op het recept zetten. Dit moet door de arts altijd duidelijk onderbouwd worden. Wisselen mag dan niet. Gebeurt dat toch, dan kun je als patiënt daartegen bezwaar maken. Longfonds heeft een stappenplan met een voorbeeldbrief opgesteld die je hiervoor kunt gebruiken.