Help mee Gratis magazine
 

Gebruiksvoorwaarden app Astmaatje

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de app Astmaatje (hierna ‘App’) van Stichting Longfonds, gevestigd te (3800 AP) Amersfoort aan het Stationsplein 127.

Door de App te downloaden ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden op het gebruik van de App. De gebruiksvoorwaarden zijn te downloaden zodat ze kunnen worden opgeslagen en/of uitgeprint.

Indien je jonger bent dan 16 jaar dien je voor het gebruik van de App toestemming te hebben van je ouder, voogd of een andere wettelijk vertegenwoordiger. Door de App te downloaden, verklaar je dat je 16 jaar of ouder bent of toestemming hebt van je ouder, voogd of wettelijk vertegenwoordiger.

1. Gebruik van de App

De App biedt je de mogelijkheid om informatie te krijgen over onderwerpen die te maken hebben met astma, om zelf een logboek over astma bij te houden en een Astma Controle Test uit te voeren. Ook biedt de App de mogelijkheid om een zogenaamd actieplan voor klachten op te stellen. In dit actieplan kan je bijvoorbeeld aangeven wat je kan doen bij bepaalde klachten. In het actieplan kan je ook informatie over jouw medicijngebruik en medische gegevens opnemen. We adviseren om dit actieplan samen met je eigen dokter in te vullen.

De content van de App (waaronder de Tips&Tricks, de vragen uit de Astma Controle Test,het Actieplan en alle overige informatie en (beeld)materialen) is met grote zorgvuldigheid en op basis van wetenschappelijke inzichten samengesteld en wordt periodiek aangepast. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud van content toch onvolledig, niet-actueel of onjuist is.

De App kan niet gezien worden als een persoonlijk advies of alternatief voor een behandeling en/of informatie van je dokter of van andere hulpverlener en/of zorgaanbieder, ook niet wanneer de content is gebaseerd op jouw antwoorden op vragen en testen die via de App worden aangeboden, waaronder de Astma Controle Test. De score uit deze Astma Controle Test is geen medische keuring en kan afwijken van jouw persoonlijke situatie. De content in de App moet worden gezien als een bron van algemene informatie. Wij adviseren je altijd om de content van de App, waaronder de score van de Astma Controle Test met je dokter af te stemmen en bij gezondheidsklachten direct een dokter te raadplegen.

2. Verbinding met de Luchtbrug

Indien je beschikt over een Luchtbrug account, kan je met behulp van de App een online verbinding maken met de informatie opgeslagen in je Luchtbrug account (waaronder bijvoorbeeld het Individuele Zorgplan). Daarnaast kan je dan ook gebruik maken van een aantal functionaliteiten van de Luchtbrug, zoals chatten met  je dokter of andere zorgverleners die gekoppeld zijn aan je account in de Luchtbrug.

De verbinding met de Luchtbrug komt pas tot stand nadat de authenticatie procedure van de Luchtbrug is doorlopen je bent ingelogd in je Luchtbrug Account.

Wat betreft de informatie en de persoonsgegevens en/of medische gegevens die je opvraagt en uitwisselt met de Luchtbrug functioneert de App uitsluitend als een soort toegangspoort. Alle informatie en gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt binnen Luchtbrug en uitdrukkelijk niet opgeslagen in de App  en/of op je mobiele apparaat. De App verwerkt uitsluitend je gebruikersnaam, wachtwoord en pincode om de verbinding met Luchtbrug tot stand te laten komen.

Wij zijn uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de informatie en functionaliteiten van Luchtbrug en de in Luchtbrug verwerkte persoonsgegevens en medische gegevens. Op het gebruik van  Luchtbrug en de verwerking van de persoonsgegevens binnen Luchtbrug , via de App, zijn de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid van Luchtbrug van toepassing.

3. Privacy en verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Uitsluitend indien je via de App gebruik maakt van Luchtbrug worden door de App persoonsgegevens verwerkt. Het betreft dan uitsluitend je gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord en eventueel een pincode. Deze (persoons)gegevens worden uitsluitend gebruikt om je als gebruiker van Luchtbrug te identificeren. Deze identificatie / authenticatie wordt uitgevoerd door Luchtbrug.

Alle overige verwerkingen van persoonsgegevens vinden uitsluitend plaats binnen omgeving van Luchtbrug. Deze worden niet opgeslagen in de App of binnen een andere omgeving ven Stichting Longfonds.

Op de verwerking van de persoonsgegevens binnen de omgeving van Luchtbrug is het privacybeleid van Luchtbrug van toepassing.

Medische gegevens

De App biedt je de mogelijkheid om in de App medische gegevens in te voeren, waaronder informatie over je astma of over de door jou gebruikte medicijnen.

Een ieder die toegang heeft tot je mobiele apparaat kan deze (medische) gegevens, via de App, inzien. Ten einde te voorkomen dat derden onbevoegd kennis kunnen nemen van de medische gegevens die opgeslagen zijn in de App, adviseren we je om je mobiele apparaat te beveiligen met een sterke pincode/wachtwoord.

Bij de eerste keer inloggen bij Luchtbrug via de App wordt er naast je gebruikersnaam en wachtwoord, een extra beveiligingscode gevraagd. Dit wordt tweefactorauthenticatie (2FA) genoemd en is een extra beveiligingsstap. Deze code kun je ontvangen via je ingestelde e-mailadres, sms of via een speciale smartphone app

De door jou ingevoerde medische gegevens worden opgeslagen in de App en kunnen alleen gebruikt worden via het mobiele apparaat waar de App op is opgeslagen. De gegevens worden niet door ons verwerkt en zullen dus bijvoorbeeld ook nooit door ons worden ingezien of aan derden verstrekt worden.

De gegevens die je in de App hebt ingevoerd, kunnen uitsluitend door jou (althans door de gebruiker van het mobiele apparaat) verwijderd of gewijzigd worden.

4. Gebruiksrecht en intellectuele eigendomsrechten

Wij verlenen je een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de App te gebruiken met inachtneming van de volgende beperkingen en voorwaarden:

Je mag (onderdelen van) de App niet aan derden ter beschikking stellen, wijzigen of kopiëren en ook niet anderszins verveelvoudigen of openbaar maken. Eventuele door ons aangebrachte beveiligingsmaatregelen mogen niet verwijderd of ontweken worden. Het is niet toegestaan om de programmatuur te decompileren, de code te verwijderen, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de App (waaronder begrepen de programmatuur, de content, look & feel, beeldmateriaal, naam en andere materialen) komen uitsluitend toe aan Stichting Longfonds en/of haar licentiegevers. Er is geen sprake van een gehele of gedeeltelijke overdracht van dergelijke rechten.

Wij verzamelen via de app gegevens met betrekking tot het gebruik van de App en de  daarop aangeboden informatie. Het betreft hier uitsluitend geanonimiseerde gegevens die niet tot een persoon of tot de hardware waarop de App is opgeslagen herleidbaar zijn. De gegevens worden uitsluitend gebruik voor algemene statistische doeleinden om een beter beeld te krijgen van het gebruik van de website en onze dienstverlening.

5. Aansprakelijkheid

Ofschoon wij met betrekking tot de App de uiterste zorg nastreven, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken, storingen of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledige of onjuiste content. Het gebruik van de App en de content is volledig voor je eigen risico. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de App en de content.

Indien je de App gebruikt om een verbinding te maken met Luchtbrug ben je zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Luchtbrug en daarop aangeboden diensten. Ondanks het feit dat de verbinding met  Luchtbrug plaats vindt via een (beveiligde) internetverbinding, kunnen we er niet voor instaan dat deze verbinding zonder storingen of onderbrekingen functioneert. We kunnen evenmin in staan voor de werking van Luchtbrug, de daarbinnen aangeboden diensten en de verwerking van de persoonsgegevens binnen Luchtbrug. Voor eventuele klachten verwijzen we je door naar info@luchtbrug.nl.

6. Beëindiging van het gebruiksrecht

Je kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van je mobiele apparaat te verwijderen of te deinstalleren. Op dat moment worden automatisch ook alle door jou in de App ingevoerde gegevens verwijderd.

7.  Wijziging gebruiksvoorwaarden

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden wijzigen. De gewijzigde versie zal via de App bekend worden gemaakt. Indien je niet akkoord bent met de wijzigingen kan je het gebruik van App beëindigen. Indien je na de wijziging doorgaat met het gebruik van de App wordt daarmee je aanvaarding van de nieuwe versie van de gebruiksvoorwaarden verondersteld.

Indien je vragen hebt over het gebruik van de App, deze gebruiksvoorwaarden of de verwerking van je (persoons)gegevens kan je contact met ons opnemen via service@longfonds.nl

8. Toepasselijkheid recht, geschillenbeslechting

Op het gebruik van de App en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen over deze gebruiksvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Amersfoort, september 2017

Heeft u vragen? Wij helpen u graag.
Bellen
Bel ons op telefoonnummer (033) 43 41 212